Sponsor konkursu: S.I. Spamel

Konkurs
Artykuły o elektryce

Regulamin konkursu:

Zespołu "Elektryk Płakał"
pt. "Artykuły o elektryce"

1. ORGANIZATOR KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu jest zespół "Elektryk Płakał", zwany dalej Organizatorem.

1.2. Sponsorem konkursu jest firma S.I. Spamel.

1.3. Partnerem Konkursu jest serwis iAutomatyka.pl zwany dalej Partnerem.

1.4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 marca 2019 i trwa do 8 kwietnia 2019 roku. Przez cały czas trwania Konkursu można nadsyłać prace konkursowe. Informacje o liście zwycięzców zostaną ogłoszone w niniejszym serwisie, serwisie elektrykplakal.pl, serwisach partnera oraz na serwisach społecznościowych.

2. ZADANIE KONKURSOWE

2.1. Zadaniem w Konkursie jest przesłanie artukułu lub artykułów spełniającego/spełniających łącznie następujące wymogi:

2.1.1. Tekst powinien mieć charakter artykułu naukowego lub dla osób całkowicie nieobeznanych w tematyce elektrotechniki.

2.1.2. Tekst nie powinien przekraczać 20 tys. znaków.

2.2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

2.2.1. wejść na stronę konkurs-spamel.elektrykplakal.pl na podstronę poświęconą Konkursowi i wypełnić formularz, zawierający pola obowiązkowe: imię, nazwisko, adres e-mail, plik z artykułem.

2.2.2. Dołączyć do zgłoszenia (jako plik - w oryginale lub spakowany) tekst do 10 tys. znaków będący artykułem zgodnie z tematyką wymienioną na podstronie serwisu konkursowego pt. "zasady".

2.3. Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych.

2.4. Osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz w treści ogłoszenia konkursowego i wyślą prawidłowe zgłoszenie konkursowe z pracą spełniającą wymogi wskazane w Regulaminie wezmą udział w Konkursie.

2.5. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione, jak również zawierające prace konkursowe nie spełniające wymogów wskazanych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.

3. OCENA PRAC i NAGRODY

3.1. Jury złożone z przedstawicieli redakcji Organizatora oraz przedstawicieli Partnera wybierze spośród nadesłanych prac 3 laureatów.

3.2. Kryteria ocen:

3.2.1. Jury oceni nadesłane prace zgodnie z punktacją zawartą w zakładce "zasady".

3.2.2. Każdy artykuł oceniany jest indywidualnie.

3.2.3. Nagradzane będą osoby które zdobyły łącznie największą ilość punktów.

3.3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody które są wymienione na stronie głównej w zależności od zajętego miejsca.

3.4. Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca to:

3.4.1. Power bank 20Ah z funkcją latarki.

3.4.2. Dwa lokalizatory kluczy bluetooth.

3.4.3. Etui naręczne na telefon.

3.4.4. Selfie stick.

3.5. Nagrody za zajęcie drugiego miejsca to:

3.5.1. Opaska sportowa Garett Fitness.

3.5.2. Plecak 4F PCU051.

3.5.3. Selfie stick.

3.6. Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca to:

3.6.1. Kamizelka z logiem GPPE.

3.7. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

3.8. Po ogłoszeniu wyników, Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o podanie danych adresowych celem przesłana wymienionych wyżej nagród konkursowych.

3.9. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem, nagroda nie zostanie przekazana w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu lub laureat nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora nagrody przepadają.

3.10. Brak odpowiedzi o którym mowa w pkt. 3.9. w ciągu 14 dni traktowane będzie jako brak danych adresowych i jest równoznaczne z rezygnacją z nagród konkursowych.

3.11. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac Konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora i/lub osoby wskazane przez Organizatora, w tym Partnera Konkursu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swojej pracy konkursowej na stronie partnera Konkursu iAutomatyka.pl oraz na stronach Organizatora oraz materiałach marketingowych, PR, ATL, BTL promujących Konkurs oraz na fan page’ach w mediach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora i Partnera Konkursu.

3.12. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej przez Partnera Konkursu oraz Organizatora i firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

3.12.1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

3.12.2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

3.12.3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

3.12.4. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora oraz w/w podmiotów; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

3.12.5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

3.12.6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz w/w podmiotom na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik Konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

3.13. W przypadku zaznaczenia pola "Zgoda na publikację na licencji Creative Commons" uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego pracy na warunkach licencji Creative Commons.

3.14. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

3.15. Ponadto uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w ramach opublikowanych prac konkursowych i/lub w ramach listy laureatów Konkursu.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie mogą wziąć wszystkie osoby z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Partnera i Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział

w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

4.2. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie wiadomości e-mail na adres: .

5.2 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i, jak również dokładny opis reklamacji.

5.3 Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

5.4 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

5.5 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5.6 Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną na adres, z którego wysłano reklamację, wysłanymi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

5.7 Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. KOMISJA

6.1 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w serwisie internetowym Konkursu w zakładce "regulamin". Na życzenie uczestnika Konkursu, po podaniu adresu e-mail, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej konkurs-spamel.elektrykplakal.pl co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

7.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

7.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.

7.5 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu, przekazania laureatom nagród konkursowych oraz poinformowanie uczestników w drodze e-mailowej o wynikach konkursu.

7.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

7.7 Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione i przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

7.8 O ile laureat wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Konkursie przez Organizatora i Partnera oraz podmioty z nimi współpracujące, wymienione podmioty będą miały prawo do przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym wysyłania materiałów promocyjno – informacyjnych, oferowaniu produktów, badania rynku i opinii publiczne, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

7.9 Przesyłając prace konkursowa Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

8.0 Organizator nie odsyła nadesłanych prac

Organizator: Elektryk Płakał
Sponsor: S.I. Spamel
Parter: iAutomatyka.pl